Ev Satış Sözleşmesi Nedir?

Genelleme bir tabirle açıklamak gerekirse gayrimenkul alım satım işlemlerinde alıcı ile satıcı şahıs arasında düzenlenip imzalanan ve mülkün satışının bir şahsa vaat edilmesi anlamına gelen mülk satış sözleşmesi, düzenlenip imzalanması halinde kesin bir satış niteliği taşımaz sadece satışın gerçekleşmesi yönünde taahhüt koyuyor.

Siz mülkün satış vaadinde bulunan bir kimse, sözleşmeden destekle konutun kendi adına tescilini, tapu sicil müdürlüğünden isteyemiyor. Ancak bu durumun dışında kütüğe şehrini isteyebilir. Söz konusu satış vaadinin tapu kütüğüne şerhini, aksi bir sözleşmede kararı alınmamışsa taraflardan herhangi birisi tapu sicil müdürlüğünden talep edebiliyor.

Bu söz konusu talep için şehr konusunu sözleşmede yazılı olması gibi bir şart sunulmuyor. Bunun yanı sıra satış vaadi sözleşmesinin tanzim işleminden itibaren 5 yıllık bir sürenin geçmiş olmasına karşın satış vaadinin kütüğe şehri hala geçerli olabiliyor. Bu bahsinden söz ettiğimiz satış vaadi sözleşmesini düzenleme yetkisi yalnızca noter kurumlarına ait bir şeydir. Tapu sicil müdürlüğünün bu tür sözleşmeleri düzenleme ve onaylama gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Fakat şehr için söz konusu olan satış vaadi sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğü tarafına ibrazı gerekmektedir.

Bir diğer sözden incelemek gerekirse, satışı vaat edilen mülkün vade anlamında borcu ödenmemiş ise satış sözleşmesi iptal edilebilir ve tapu tarafından konulmuş olan şerh silinebilir. Bir diğer yandan ise söz konusu olan mülkün maliki olmayan bir şahsın bu mülkiyete ilişkin satış sözleşmesi düzenleyebilmesi mümkündür. Bu konuda belirleyici nitelikteki ana satış sözleşmesi düzenlendiği anda söz konusu mülkü vaat eden şahsın bu mülkün maliki olmasıdır. Aksi bir durum halinde mülk satış sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

Paylara bölünmüş mülkiyet söz konusu olduğu bir mülkte, söz konusu mülkün payları belli ise, payın belli bir kısmına veya tamamına ilişkin satış sözleşmesi düzenlenebilir ve geçerliliği vardır. Bu konuda özetle, taşınmaz payları için akdedilen sözleşme geçerli olmakla birlikte, bu sözleşmeye dayanılarak söz konusu mülkün satışı gerçekleştirilebilir.

Ev Satış Sözleşmesinde Hangi Hususlar Bulunuyor?

Bu satış sözleşmesi ilerleyen dönemlerde yapılacak olan kesin satışın vaat ve taahhüt edilmesi amaçlanan satış için aranan hususlar, satış sözleşmesi konusu içinde geçerli olmaktadır. Söz konusu sözleşmelerde yer alan bir takım hususlar aşağıdaki gibidir;

  • Her iki tarafında kimliklerinin nüfus cüzdanı ile tespiti
  • Düzenleme şeklinde tanzimi
  • Satış bedeli
  • Her iki tarafında fotoğraflarının bulunması ve tasdik edilmesi
  • Satış vaadi ve taahhüdü
  • Satış vaadine konu olan mülkün açıkça belirtilmesi

 

Ev Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi:

 

Söz konusu satış sözleşmesi vaadin yerine getirilmemesi yahut söz konusu sözleşmenin feshedilmesi ile son bulmaktadır. Bu satış vaadi sözleşmesine göre, sözleşmede vaat edilen mülk bedelini ödeyecek, vaat eden taraf ise sözleşmenin konusu olan mülkün devrini vaat ettiği şahsa devrederek yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalardır.

Bir diğer fesih şekli ise Borçlar Kanunu kapsamınca 106’ncı maddeye göre her iki taraftan biri yapmak zorunda olduğu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda mağdur olan diğer tarafın fesih ihtarı göndermesi yoluyladır. Söz konusu sözleşmenin fesih edilmemesi durumunda ise, mağdur olan taraf, karşı taraftan yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerini yerine getirmediğinden ötürü oluşabilecek zarar tutarının ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edebilir.

Bu satış sözleşmelerinin sona ermesinin başlıca sebeplerinden biri ise sözleşmenin zaman aşımına uğramasıdır. Borçlar Kanununun 125’inci maddesi gereğince satış sözleşmesi 10 yıllık bir zaman aşımı süresine tabidir.

Ev Satış Sözleşmesi Hangi Durumlarda Geçersizdir?

ev satış sözleşmesi örneği

Bu konuyu bir örnekle cevaplandırmak gerekirse bir inşaatta daire almak istediğinizi varsayalım. İnşaatı yürüten müteahhide parasını ödediniz ancak bu konuda emin olmak için arsa üzerinden bir hisse aldınız. İnşaat devam etti ve sizde kat irtifak tapunuzu aldınız. Sonra ilerleyen dönemde birisi size tapu iptal davası açmış ve bu iptal davasının söz konusu sizin aldığınız daire. Aslında öğreniyorsunuz ki müteahhit bir adi satış sözleşmesi ile sizin dairenizi başka birine satmış. Peki bu durumda ne gibi sonuçlar doğar bir bakalım.

Siz daireniz için kat irtifak tapusunu almışsınız yani artı siz o dairenin malikisiniz. Söz ettiğimiz kat irtifakı tapusu bir mülkiyet türüdür. Bir başka şahsın yapmış olduğu bir satış sözleşmesi sadece. Bu sözleşmenin geçerli olması için noter tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Oysa burada bahsedilen bir adi satış sözleşmesidir yani noter tarafından düzenlenmemiştir.

Bu şekilde hazırlanmış olan bir satış sözleşmesi kesinlikle geçersizdir. Bir diğer yönden ise bu söz konusu satış sözleşmesine siz katışmış değilsiniz. Bu sözleşme müteahhit ile daireyi almak isteyen şahsın arasında bir sözleşmedir ve siz bu durumda şeklen tarafsınız. Söz konusu bir dairenin geleceğe yönelik malik olunabilme ihtimaline karşın satış sözleşmesi hazırlanabilir. Ancak bu durumda ise böyle bir ihtimal dahi yoktur. Bu durum sizin mevcut bulunan mülkiyet hakkınıza herhangi bir zararı olmayacaktır. Geçerli olan bir satış sözleşmesi tapuya şerh verilmedikçe üçüncü bir şahsı kesinlikle bağlamaz ve bu durum karşısında herhangi bir risk altında olmazsınız.

Bu gibi durumlarla karşılaşmanız halinde mutlaka gerekli mercilere konu hakkında başvurunuzu yapınız.

Ev Satış Sözleşmesi Örneği:

Taraflar:

İşbu sözleşme, bir taraftan ...............................adres............................ adresinde yerleşik ................SATICI ADI/UNVANI...................... (artık ‘Satıcı’ ibaresi kullanılıyor) ile diğer taraftan  ...................... .adres ...................................... adresinde yerleşik (  ..............ALICI ADI/UNVANI................) (artık ‘Alıcı’ ibaresi yer alıyor) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun (...............) ili, (...........................) ilçesi, ...................................... köyü sınırları içinde olan pafta (.........), ada (.........), parsel (.........)’da kayıtlı (............) m2 yüzölçümlü “mesken” niteliğindeki gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaat ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaat ve taahhüdü kabulü şeklindedir.

Söz Konusu Gayrimenkulün Satış Bilgisi ve Ödeme Planı:

Gayrimenkul ün toplam satış bedeli (............satış bedeli...............)TL’dir.

Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından Satıcı’ya aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır:

- Toplam satış bedelinin %(......)’sine tekabül eden (...........................)TL işbu Sözleşmenin imza tarihinde,

- Toplam satış bedelinin %(......)’sine tekabül eden (...........................)TL, işbu Sözleşmenin imzalandığı ayı izleyen aydan itibaren (.........) ayda (...............)TL.lik eşit taksitler halinde,

- Toplam satış bedelinin kalan %(......)’si peşin ve nakit olarak tapu senedinin devredilmesi anında

Taksitler aylık olarak her ayın en geç 5 nci günü Satıcı’nın bildireceği banka hesabına ödenecektir. Alıcı, taksitleri ödemede temerrüde düşerse, her taksit için ayrı olarak taksit bedelinin % (.........) gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, satış bedelinin usulüne uygun olarak ödenmemesi nedeniyle, Satıcı’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, toplam satış bedelinin %(......) kısmını karşılayan ilk ödemenin kendisine iadesinden gayrikabili rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Tapu Devri:

Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenmiş olması kaydıyla; gayrimenkulün mülkiyetinin resmi bir şekilde Alıcı’ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç ...................................... tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Ancak Taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler. Satıcı, yukarıda belirtilen tarihe kadar resmi şekilde Alıcı’ya tapu devrini gerçekleştirmediği takdirde her gecikilen ay için Alıcı’ya (.....................)TL.’yi cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, ayrıca Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme ve ödemiş olduğu tutarları aylık %(......) gecikme faiziyle birlikte geri alma hakkı saklıdır.

Satıcı Sözleşme konusu Gayrimenkulü Alıcı’ya her türlü yasal kısıtlamadan (haciz, ipotek vs) ari ve boş şekilde teslim edecektir.

Sözleşmenin Devir Edilmesi:

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

Sözleşmenin Feshi:

Satıcı, Alıcı’nın Sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir.

Alıcı’nın fesih hakkı ise yukarıda 4 no.lu maddede düzenlenmiştir.

Harç ve Masraflar:

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar ...................................... tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve Gayrimenkullerin tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar ...................................... tarafından ödenecektir.

Sözleşmenin Tapuya Şerh Edilmesi:

İşbu Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.

Tebligat Adresleri:

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme'nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Tarafa bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Tarafça kabul edilmiş sayılır.

İhtilafların Çözümü:

İşbu Sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde (...........................) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme ........ tarihinde .................’da................. kopya olarak tanzim edilmiştir.

ALICI                                                                                                                                          SATICI

ev satış sözleşmesi örneği

Satış sözleşmesi yukarda örneklediğimiz şekilde olacaktır. Unutmayın satış sözleşmeleri noter tarafından hazırlanmak zorundadır aksi taktirde adi satış sözleşmesi olur ve herhangi bir geçerliliği yoktur. (http://emlakajanda.com'dan alıntıdır.)